20180919-rbb-Karawanskij.jpg

Aus dem Album Tearsheet